1. Det indledende møde

Vi starter altid med et indledende møde, hvor vi afdækker jeres drømme, ønsker og behov, hvad enten det er en ombygning, tilbygning eller en ny villa.

 

Før mødet finder vi relevante informationer om boligen, sætter os ind i lokalplaner, hustype, stil og muligheder.

 

Under mødet taler vi om:

 • Jeres drømme, muligheder og forventninger.
 • Hvad kan vi som arkitekter hjælpe jer med.

 

Hvad får I ud af mødet?

 • I får et overblik over hele processen, og hvad der skal til for at I kan få realiseret jeres projekt.

 

Det indledende møde er gratis.

2. Skitseprojektet

Planskitse

Skitseprojektet er jeres mulighed for at få afprøvet, om projektet kan lade sig gøre, inden vi sætter det lidt større maskineri i gang. Afhængig af byggeprojektet kan skitseprojektet bestå af alt fra et par håndskitser til et forslag med perspektiver, fotorealistisktiske visualiseringer, planer, snit, opstalter og byggebudget.

 

Vi kigger på muligheder og løsninger, inden vi begynder at bruge alt for meget tid på at tegne præcise tegninger. I får nogle idéer til andre løsninger end dem, I måske havde i tankerne.

I skitsefasen udfolder projektet sig. I de fleste tilfælde bruger vi lidt tid på at bygge et godt 3D grundlagsmateriale op på baggrund af eksisterende tegninger og opmålinger. Det gør det hurtigt at teste og visualisere forskellige løsninger.

 

 

Aksonometri

 

Skitseprojektet består typisk af:

 • En række i skitser og diagrammer, der visuelt tydeliggør,  hvordan jeres projekt kan realiseres.
 • Planer, snit, opstalter, perspektiver og aksonometrier printet i A3.
 • Et byggebudget som I kan bruge til at få projektet finansieret i samarbejde med jeres bank.
 • Overordnet tidsplan.
 • Da vi udvikler projektet i 3D, vil I kunne få et link til en hvid model, I kan gå rundt i og opleve det færdige projekt.

 

Med skitsefasen får I afprøvet jeres idéer, og I står tilbage med et projektforslag med én løsning med et tilhørende budget, som I kan gå videre med.

3. Myndighedsprojektet

I de fleste projekter skal der søges om en byggetilladelse medmindre der er tale om en ombygning af en villa, hvor der kun flyttes indvendige vægge og lægges nyt tag. Myndighedsprojektet adskiller sig i de fleste tilfælde ikke så meget fra det projektmateriale, der kommer ud af skitsefasen, og derfor tager det typisk ikke lang tid at lave tegningsmaterialet.

 

Myndighedsprojektet indeholder normalt:

 • Planer, snit, opstalter og situationsplan.
 • Projektbeskrivelse med bebyggelsesprocent, BBR ændringer, konstruktionsklasse, brandklasse og tekniske forhold.

 

Facade med højdegrænseplan

Det drejer sig om at vise de ting myndighederne er interesserede i som højdegrænseplaner, afstand til skel og bebyggelsesprocenter. Grundlæggende handler det om at vise, at bygningsreglementet, lokalplan, kommuneplan, servitutter m.m. overholdes, så der kan udstedes en byggetilladelse.

I nogle tilfælde er det også nødvendigt at vedlægge en energiberegning, for at vise at en given renoveringsklasse overholdes.

Er der tale om nybyggeri er dokumentationskravet større, og derfor vil der skulle bruges flere timer på myndighedsprojektet.

 

De enkelte kommuner har meget forskellig sagsbehandlingstid fra 1 uge til 3 måneder; så det er bare med at komme i gang, hvis projektet skal være færdigt til en bestemt dato. I vil normalt underskrive en fuldmagt, og så sørger vi for at ansøge på jeres vegne, tage en evt. dialog med kommunen og få en byggetilladelse.

I kan godt selv ansøge på Byg og Miljø, men den webformular, man skal udfylde, er efterhånden forholdsvis omstændig og kompliceret. Det kan tage mange timer at finde ud af, hvad det forventes, man skal skrive og dokumentere.

4. Hovedprojekt (projekt til udbud og kontrahering)

Når der skal indhentes priser og findes håndværkere eller en entreprenør til at udføre projektet, er det vigtigt med et præcist beskrevet udbudsmateriale. Et præcist beskrevet projekt gør det nemmere for entreprenøren at give en pris, og derved bliver prisen ofte billigere, da der ikke skal tages højde for så mange uforudsete ting.

Vi samarbejder med en række forskellige entreprenører og kan derfor anbefale håndværkere til den specifikke opgave og stå for at indhente tilbud på baggrund af udbudsmaterialet. Kender I selv nogen, I vil bruge eller plejer at bruge, gør vi selvfølgelig bare det. Det drejer sig tit om at finde nogen, der har hul i ordrebøgerne på det pågældende tidspunkt.

Plan for vand og afløb
Plan for vand og afløb

 

Udbudsmaterialet består normalt af:

 • Projektbeskrivelse og materialeliste
 • Tilbudsliste
 • Byggetegninger i form af planer, snit og opstalter
 • Evt. myndighedsprojekt
 • Evt. byggetiladelse
 • Evt. ingeniørprojekt
 • Evt. VVS plan
 • Evt. El plan
 • Evt. Varmeplan
 • Evt. energiramme- eller varmetabsrammeberegning.

 

I de fleste projekter vil det være en fordel at indgå en aftale med en hovedentreprenør, der står for byggeriet og den daglige byggeledelse. Det gør det nemmere at styre processen, end hvis der skal indgås selvstændige aftaler med flere forskellige faggrupper. Vi vil i den sammenhæng føre løbende tilsyn med byggeriet, så kvaliteten bliver overholdt og byggeriet bliver udført som aftalt. Se mere under Tilsyn med byggeriet.

5. Kontrakt med entreprenør

AB Forbruger
AB Forbruger

En præcis kontrakt, der tager udgangspunkt i tilbudet, med de ændringer og aftaler, der er indgået, er et vigtigt dokument. Så ved alle involverede, hvad der skal foregå hvornår.

Vi hjælper med at gennemgå kontrakten med entreprenøren og foreslår tilføjelser eller punkter, der skal udelades. I andre tilfælde, hvor entreprenøren ikke har en kontrakt, han tager udgangspunkt i, laver vi kontrakten. Se mere under Jura.

Rådgivningen kan derfor dreje sig om alt fra gennemsyn af entreprisekontrakt til udfærdigelse af entreprisekontrakt.

I de fleste tilfælde tager vi udgangspunkt i AB Forbruger, men nogle entreprenører har andre præferencer, og så finder vi en løsning, så alle kan se sig selv i kontrakten. Se mere under Jura.

6. Tilsyn og aflevering af byggeriet

Tilsyn
Tilsyn

Mens byggeriet står på vil vi enten lave projektopfølgning eller tilsyn med byggeriet. Det kommer lidt an på den enkelte byggesag, hvad der er nødvendigt. 

Det vil typisk foregå på den måde, at vi holder byggemøde en gang om ugen med de involverede parter, hvorefter vi laver et notat med, hvad der er aftalt på mødet, og hvad der skal ændres eller rettes op på.

Når byggeriet er færdigt, laver vi en afleveringsforretning, hvor vi gennemgår byggeriet og laver et dokument med de punkter, entreprenøren skal udbedre, før den sidste del af entreprisesummen kan udbetales.

1 år efter aflevering laver vi en 1-årsgennemgang med entreprenøren, hvor eventuelle fejl og mangler udpeges og udbedres. Afhængig af kontrakten vil det enten være bygherre eller entreprenør, der indkalder til 1-årsgennemgang.

Energirammeberegninger

Efterhånden kan man ikke bygge om eller bygge nyt uden, at der skal laves en energirammeberegning. Den sørger for at vise, at byggeriet overholder bygningsreglementets energiramme.

Energimærke

Vi laver løbende en energirammeberegning på de løsninger, vi skitserer, så vi er sikre på at overholde bygningsreglementet.

Ved ombygning kan vi i mange tilfælde få bygningen ind under Renoveringsklasse 2, hvor vi har større frihed til at lave energioptimering, de steder, hvor det giver arkitektonisk mening, i stedet for at overholde bygningsreglementets mindstekrav til de enkelte bygningsdele.

Det giver mulighed for at lave bæredygtige løsninger uden at gå på kompromis med den arkitektoniske oplevelse.

Arkitekturvisualiseringer, animationer og VR

Vi kan udarbejde fotorealistiske billeder af de løsninger vi skitserer. Det giver mulighed for at validere løsningen, inden vi udfører den. Det kan enten være bygningens ydre udtryk i form af facadematerialer, farver, vinduer,  tagmateriale, og skyggedannelser omkring huset. Det kan også være interiørbilleder, der viser den rumlige oplevelse, lysindfald, udsyn til omgivelserne, det valgte gulv, lofter, farver på væggen, eller køkkenet.

Animationer kan laves i mange forskellige kvaliteter. Selv simple animationer kan give en god fornemmelse af de rumlige forløb i bygningen. De er et godt redskab, hvis boligprojektet skal kommunikeres til andre aktører.

VR bruger vi som regel til at lave billeder, hvor man står et sted i rummet og kan dreje 360 grader rundt og opleve det pågældende sted, som hvis det var bygget.

I de fleste projekter arbejder vi i en 3D model, der kan bruges som grundlag for billederne. Det er herefter detaljeringen og graden af fotorealisme, der afgør hvor lang tid det tager at lave et billede, en animation eller et 360 graders VR billede.

Bohrs Tårn
Bohrs Tårn visualisering udarbejdet for Carlsberg Byen
Udvidelse af CPH for Rubow
Udvidelse af CPH for Rubow

Animationsfilm lavet for UCS

Boligkøb

Boligkøb
Boligkøb

Står I og skal købe ny bolig, tager vi gerne med ud og kigger på det pågældende hus.

Vi har stor erfaring med enfamiliehuse og ved, hvad man skal være opmærksom på ved huse fra forskellige tidsperioder. Det kan være svært at vide, om man køber et solidt hus eller et sminket lig.

Vi kan gennemgå tilstandsrapport, elrapport og energimærke med jer og give jer et overslag over, hvad det vil koste at udbedre de forskellige ting. Derudover kan vi komme med forslag til, hvordan man kunne udnytte, eller indrette huset anderledes, så jeres drømme og behov bliver opfyldt.

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge siden accepterer du brugen af cookies.