Hvordan er forløbet frem til jeres byggeri står færdigt og klar til brug ?

For mange boligejere kan det være forbundet med stor uvished og usikkerhed at tage det første skridt mod at sætte realiseringen af byggedrømmene i gang. Vi tager os af hele processen fra det første møde til jeres fremtidige bolig er klar til brug, og giver her en overordnet beskrivelse af den typiske proces.

 

Projektgrundlag

Såfremt I på baggrund af det indledende gratis møde beslutter, at det er os, der skal være jeres arkitekt, indgår vi en skriftlig aftale, så der er helt rene linjer omkring vores ydelser og honorar i rådgivningen. Herefter tager vi et møde, hvor vi diskuterer og konkretiserer jeres behov og ønsker til jeres fremtidige bolig, og hvilke projektmuligheder, der ligger i de eksisterende forhold. Vi foretager nogle kontrolopmålinger, fotoregistreringer, og udarbejder derefter tegningsmateriale i 2D og 3D af grunden og huset, som det ser ud i dag. Dette er grundlaget for, at vi kan begynde at skitsere og udvikle jeres projekt.

 

Skitseprojekt

Vi udarbejder 2-3 forskellige overordnede koncepter – f.eks. for en ny tilbygning – herunder placering, udformning, rumstruktur og sammenhæng med eksisterende. Disse koncepter tager vi et møde om, og på den baggrund finder vi i fællesskab frem til den bedste løsning for jer. Herefter tegner vi ét sammenhængende skitseforslag, som indeholder plan-, snit-, og facadetegninger, simple 3D illustrationer, et estimeret byggebudget,  og en vejledende tidsplan for hele processen frem mod ibrugtagning. Dette materiale kan I gå i banken med.

 

Myndighedsprojekt

Nu skal der søges om byggetilladelse hos kommunen. Vi tilretter og detaljerer skitseprojektet, og samler det til et fyldestgørende myndighedsprojekt, som vi indsender til byggesagsbehandling hos kommunen. I nogle kommuner kan der ofte være lange sagsbehandlingstider, men når man har rådgiver på, kan man ofte komme lidt foran i køen, da der er etableret en direkte personlig kontakt. Man må ikke begynde at bygge før man har en byggetilladelse, og skal man i forbindelse med sit projekt nedrive eksisterende bebyggelse, skal man i visse tilfælde også søge om nedrivningstilladelse inden man går i gang. Det sørger vi også for i samme omgang.

 

Disse indledende faser tager vi os typisk af til en fast aftalt pris, og afregner ved afslutning af hver fase. Er der f.eks. tale om en tilbygning på ca. 40 m2, vil det typisk være omkring kr. 40-45.000,- inkl. moms for vores arkitektrådgivning i disse faser afhængig af projektets karakter.

Herefter er der nogle, der vælger at styre og koordinere resten selv, og andre vil gerne have trygheden i rådgivning frem mod ibrugtagning. I så fald er processen således:

 

Hovedprojekt og udbud

Mens sagen ligger til byggesagsbehandling ved kommunen skal projektet detaljeres og beskrives, så det kan bygges, og så der kan indhentes tilbud fra entreprenører på udførelsen. Her skal vi have nogle møder om forskellige bygningsdetaljer, bygningsdele, materiale- og farveholdning, evt. fast inventar, special inventar, evt. have – og anlægsprojekt o.lign. – og der bliver evt. også tilknyttet en ingeniør og en landinspektør. Når projektet er tilstrækkeligt præcist defineret og beskrevet, laver vi et udbudsmateriale og fremsender til 3 entreprenører, der afgiver tilbud på, hvornår de kan bygge projektet, og til hvilken pris. 

Inden da kommer de forskellige bydende forbi matriklen og besigtiger de eksisterende forhold, og her deltager vi for at afklare spørgsmål omkring udførelsen. Når der derefter kommer tilbud ind, gennemgår vi disse og hjælper med kontraheringen, så der indgås aftale med de ”rigtige” og under nogle ordentlige vilkår.  

 

Udførelsen

Når selve udførelsen står på, er vi med på sidelinjen og sikrer, alt udføres korrekt. Vi fører tilsyn med byggeriet løbende og deltager – og skriver referater af afholdte byggemøder. Afslutningsvis deltager vi i en mangelgennemgang, hvor evt. fejl og mangler defineres og efterfølgende udbedres. Til sidst foregår en afleveringsforretning og der skrives en slutseddel. Så melder vi til kommunen, at byggeriet er afsluttet, og I modtager en ibrugtagningstilladelse. I nogle tilfælde vil man også afholde en 1 års gennemgang med entreprenøren, men ellers er projektet afsluttet her – og I kan begynde at indrette jer i jeres nye bolig. 

Typisk svarer de samlede udgifter til arkitekthonorar inklusiv skitse- og myndighedsprojekt til ca. 10% af byggesummen (For projekter fra omkring kr. 1.000.000,- i byggesum og op).  Så skal man huske i forhold til projektets økonomiramme, at sætte 10-15 % af til uforudsete udgifter, samt påregne ca. kr. 50.000,- til diverse sagsomkostninger (byggesagsbehandling, forsikringer, ingeniør, landinspektør, geotekniker, provision til realkreditinstitut og bank). Så kan man f.eks. låne kr. 1.500.000,- til sit byggeprojekt, skal man regne med at selve byggesummen højst kan udgøre ca. kr. 1.200.000,-

Vi hjælper jer med at sætte jeres projektet i gang, og hjælper jer med at specificere, udvikle og gennemføre jeres byggeplaner. Vi holder jer i hånden igennem hele processen, så alt det, der kan virke ukendt og uoverskueligt håndteres og styres med professionel og kyndig rådgivning.

 

Kontakt os for et gratis uforpligtende møde, hvor vi drøfter jeres byggeplaner, og hvordan vi kan hjælpe jer i mål.