Hvordan er forløbet frem til jeres byggeri står færdigt og klar til brug

For mange boligejere kan det være forbundet med stor uvished og usikkerhed at tage det første skridt mod at sætte realiseringen af byggedrømmene i gang.

Vi hjælper jer med at sætte jeres projektet i gang, og hjælper jer med at specificere, udvikle og gennemføre jeres byggeplaner. Vi guider jer gennem hele processen, så alt håndteres og styres med professionel og kyndig rådgivning.

Vi tager os gerne af hele processen fra det første møde til jeres fremtidige bolig er klar til brug, og giver her en overordnet beskrivelse af den typiske proces.

 

Indledende møde

Vi starter altid med et gratis og uforpligtende indledende møde, hvor vi afdækker jeres drømme, ønsker og behov, hvad enten det er en ombygning, tilbygning eller en ny villa. Før mødet finder vi relevante informationer om boligen, sætter os ind i lokalplaner, hustype, stil og muligheder.

På mødet diskuterer vi og konkretiserer jeres behov og ønsker til jeres fremtidige bolig, og hvilke projektmuligheder, der ligger i de eksisterende forhold. Herefter udarbejder vi et tilbud på de rådgivningsydelser, I har behov for i forbindelse med jeres byggeri.

 

Skitseprojekt

Såfremt I på baggrund af det indledende møde beslutter, at det er os, der skal være jeres arkitekt, indgår vi en skriftlig aftale, så der er helt rene linjer omkring vores ydelser og honorar i rådgivningen

Vi foretager nogle kontrolopmålinger, fotoregistreringer, og udarbejder derefter tegningsmateriale i 2D og 3D af grunden og huset, som det ser ud i dag. Dette er grundlaget for, at vi kan begynde at skitsere og udvikle jeres projekt.

Vi udarbejder 2-3 forskellige overordnede koncepter – f.eks. for en ny tilbygning – herunder placering, udformning, rumstruktur og sammenhæng med eksisterende. Disse koncepter tager vi et møde om, og på den baggrund finder vi i fællesskab frem til den bedste løsning for jer. Herefter tegner vi ét sammenhængende skitseforslag, som indeholder plan-, snit-, og facadetegninger, simple 3D illustrationer, et estimeret byggebudget,  og en vejledende tidsplan for hele processen frem mod ibrugtagning. Dette materiale kan I gå i banken med.

 

Myndighedsprojekt

Nu skal der søges om byggetilladelse hos kommunen.

Vi tilretter og detaljerer skitseprojektet, og samler det til et fyldestgørende myndighedsprojekt, som vi indsender til byggesagsbehandling hos kommunen. I nogle kommuner kan der ofte være lange sagsbehandlingstider, men når man har rådgiver på, vil det indsendte materiale være i overensstemmelse med det, kommunen forventer, og derfor går sagsbehandlingen som regel hurtigere.

Man må ikke begynde at bygge før man har en byggetilladelse, og skal man i forbindelse med sit projekt nedrive eksisterende bebyggelse, der er givet byggetilladelse til vil opførslen, skal man også søge om nedrivningstilladelse inden man går i gang. Det sørger vi for i samme omgang.

 

Projekt til udbud 

Mens sagen ligger til byggesagsbehandling ved kommunen skal projektet detaljeres og beskrives, så det kan bygges, og så der kan indhentes tilbud fra entreprenører på udførelsen. Her skal vi have nogle møder om forskellige bygningsdetaljer, bygningsdele, materiale- og farveholdning, evt. fast inventar, special inventar, evt. have – og anlægsprojekt o.lign. – og der bliver evt. også tilknyttet en ingeniør og en landinspektør.

 

Disse indledende faser tager vi os typisk af til en fast aftalt pris, og afregner ved afslutning af hver fase. 

Herefter er der nogle, der vælger at styre og koordinere resten selv, og andre vil gerne have trygheden i rådgivning frem mod ibrugtagning. I så fald er processen således:

 

Udbud

Når projektet er tilstrækkeligt præcist defineret og beskrevet, fremsendes det til 3 entreprenører, der afgiver tilbud på, hvornår de kan bygge projektet, og til hvilken pris. 

Inden da kommer de forskellige bydende forbi matriklen og besigtiger de eksisterende forhold, og her deltager vi for at afklare spørgsmål omkring udførelsen. Når der derefter kommer tilbud ind, gennemgår vi disse og hjælper med kontraheringen, så der indgås aftale med de ”rigtige” og under nogle ordentlige vilkår.  

 

Udførelse og aflevering

Når selve udførelsen står på, er vi med på sidelinjen og sikrer, alt udføres korrekt. Vi fører tilsyn med byggeriet løbende og deltager – og skriver referater af afholdte byggemøder. Afslutningsvis deltager vi i en mangelgennemgang, hvor evt. fejl og mangler defineres og efterfølgende udbedres. Til sidst foregår en afleveringsforretning og der skrives en slutseddel.

Til sidst skal alt teknisk dokumentation indsamles og indsendes til kommunen, og evt. ændringer skal opdateres på tegningerne, så byggeriet kan afsluttes, og I kan modtage en ibrugtagningstilladelse. Hvis vi er med i hele processen fra start til slut, sørger vi for, at den nødvendige dokumentation indsamles i løbet at byggeprocessen.

I nogle tilfælde vil man også afholde en 1 års gennemgang med entreprenøren, men ellers er projektet afsluttet her – og I kan begynde at indrette jer i jeres nye bolig. 

 

Kontakt os for et gratis uforpligtende møde, hvor vi drøfter jeres byggeplaner, og hvordan vi kan hjælpe jer i mål.